Άδεια χρήσης μεταξύ πωλητή και πελάτη

Άδεια χρήσης μεταξύ πωλητή και πελάτη

Άδεια χρήσης και δικαιώματα:

Για οποιαδήποτε μετάδοση περιεχομένου από έναν Πωλητή σε έναν Πελάτη, αν η μετάδοση ήταν αποτέλεσμα άδειας ή δωρεάν λήψης, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι εκτός εάν καθορίζονται πιο περιοριστικοί όροι στην περιγραφή κειμένου του Περιεχομένου:

1. Ιδιοκτησία. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά από ξεχωριστή συμφωνία, ο Πωλητής διατηρεί, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε συμφωνίας άδειας χρήσης μεταξύ του πωλητή και του πωλητή Flat Pyramid, πνευματικά δικαιώματα σε περιεχόμενο που έχει αγοραστεί ή μεταφορτωθεί από οποιοδήποτε μέρος της 3rd μέσω Flat Pyramid.

2. Ισχύουσα άδεια. Τυχόν δικαιώματα άδειας σχετικά με περιεχόμενο προς πώληση μέσω Flat Pyramid εξαρτώνται από τη μεταφορά χρημάτων από το 3rd στον Πωλητή. Όλα τα δικαιώματα άδειας τερματίζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση εάν μια πώληση αντιστραφεί για οποιοδήποτε λόγο.

3. Δικαιώματα. Ο Πωλητής παραχωρεί μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, παγκόσμια δωρεάν άδεια χρήσης στο 3rd, ο οποίος είτε αγοράζει δικαιώματα αδειοδότησης για περιεχόμενο μέσω έγκυρης πώλησης είτε μεταφορτώνει ελεύθερα διαθέσιμο περιεχόμενο που υποβάλλεται από τον Πωλητή. Η χορηγούμενη άδεια θα επιτρέψει στο 3rd να: εκτελεί δημόσια, να προβάλει δημόσια και να εκτελέσει ψηφιακά το εν λόγω Περιεχόμενο.

4. Δεν χορηγούνται δικαιώματα. Εάν δεν υπάρχει έγγραφη χορήγηση δικαιωμάτων μεγαλύτερων από αυτά που περιέχονται στην παράγραφο 3 παραπάνω, όλα τα άλλα δικαιώματα ή υποδιαιρέσεις δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται γενικά στα πνευματικά δικαιώματα και στα εμπορικά σήματα εξαιρούνται από αυτήν την άδεια.

5. Μεταπώληση. Η μεταπώληση ή η αναδιανομή από τρίτο μέρος οποιουδήποτε περιεχομένου από το Flat Pyramid, είτε προς πώληση είτε ελεύθερα προς λήψη, είτε αποτελεί μέρος έγκυρης πώλησης είτε όχι, απαγορεύεται ρητά.

6. Επιστραφέν περιεχόμενο. Σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο μέρος της 3rd επιστρέψει οποιοδήποτε περιεχόμενο, είτε έχει αποκτηθεί με έγκυρη πώληση είτε είναι ελεύθερα διαθέσιμο για λήψη, όλα τα δικαιώματα άδειας που χορηγούνται στο παρόν τερματίζουν και το 3rd πρέπει να καταστρέψει αμέσως όλα τα αντίγραφα που περιέχονται σε οποιοδήποτε τύπο μέσων υπό τον έλεγχο ή κατοχή το συμβαλλόμενο μέρος 3rd.

Δείτε την πλήρη Άδεια Τελικού Χρήστη και Συμφωνία Μέλους Για περισσότερες πληροφορίες.

Καταχωρήθηκε στο